Luo Zhijun elected director of Jiangsu PPC, Li Xueyong governor of Jiangsu